Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

  • administratorem danych osobowych jest Michał Ossowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNIQUE Michał Ossowski w Krakowie, adres: ul. Bonarka 10, 30-415 Kraków, e-mail: biuro@uniqueagency.pl
  • dane osobowe Modela będą przetwarzane w celu realizowania zawartej umowy oraz realizacji działań marketingowych, promocyjnych, reklamowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  • dane osobowe Modela będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, podmiotom serwisującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, doradcze, księgowe, osobom, kontrahentom, 
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres wykorzystywania wizerunku oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z wykorzystywaniem wizerunku,
  • przysługuje mu prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
  • w zakresie udostępnienia wizerunku przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych w postaci wizerunku uniemożliwi wykonanie umowy i rozpowszechnienie wizerunku
  • administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.